Diniyah

Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah ibtida’iyah merupakan madrasah tingkat dasar yang ditempuh selama 3 tahun. Materi pelajaran yang diberikan juga merupakan materi dasar seperti dalam pelajaran Nahwu yang menggunakan kitab Ajjurumiyah, pelajaran Fiqh yang menggunakan kitab Fathul Qorib, pelajaran Bahasa Arab yang menggunakan kitab Rofiqi  dan pelajaran-pelajaran lain yang juga menggunakan kitab-kitab dasar.

Madrasah Tsanawiyah

Madrasah Tsanawiyah merupakan madrasah tingkat lanjutan dari madrasah ibtida’yah yang ditempuh selama 3 tahun.  Materi pelajaran yang diberikan juga merupakan materi lanjutan seperti dalam pelajaran Nahwu yang menggunakan kitab mutammimah, pelajaran Fiqh yang menggunakan kitab Fathul Mu’in, pelajaran Bahasa Arab yang menggunakan kitab Arobiyah Linnasyi’in dan pelajaran-pelajaran lain yang juga menggunakan kitab-kitab menengah.

Madrasah Aliyah


Madrasah Aliyah merupakan madrasah tingkat atas yang ditempuh selama 3 tahun.  Umumnya santri Madrasah Aliyah juga menjadi tenaga pengajar pada kegiatan ekskul. Materi pelajaran yang diberikan juga merupakan materi pendalaman seperti dalam pelajaran Nahwu yang menggunakan kitab Alfiyah Ibnu Malik, pelajaran Tauhid yang menggunakan kitab Dasuqi Ummulbarohin, pelajaran Balaghoh yang menggunakan kitab Jawahirul Maknun  dan pelajaran-pelajaran lain yang juga menggunakan kitab-kitab tingkat tinggi.