Formal
1.    Madrasah Tsanawiyah  (3 tahun)
2.    Madrasah Aliyah (3 Tahun)